Informatīvais materiāls: Multilīmeņu shēmu riski uzkrājošās apdrošināšanas veidos

Ilgtermiņa ieguldījumu produktu izvēle un pensiju uzkrājumu izdarīšana ir ļoti nopietni lēmumi un darījumi ar lielam summām. Tāpēc informācijai, kuru patērētāji saņem par šiem produktiem ir jābūt uzticamai un pilnīgai, lai ieguldītāji varētu izdarīt adekvātu izvēli. Eiropas Savienības direktīvas un vadlīnijas un arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisija (FKTK) norādījumi paredz arvien stingrākus kritērijus patērētajiem sniedzamajai informācijai pārdodot finanšu produktus. Pārdevējiem ir jābūt profesionāli apmācītiem, tiem ir jāpārliecinās, ka potenciālais klients ir saņēmis adekvātu informāciju un apzinās ar ieguldījumu saistītos riskus un ir gatavs izdarīt informētu izvēli.

Eirozonas valstu parādu krīze attīstās ļoti strauji, tādēļ jebkurai investīcijai ir iespējamas dažādas attīstības prognozes – gan optimistiskas, gan pesimistiskas. Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija (PABA) uzskata, ka potenciālajiem ilgtermiņa apdrošināšanas produktu ieguldītājiem ir jābūt objektīvi informētiem par iespējām ieguldījuma rezultātā naudu gan iegūt, gan pazaudēt, kā arī par iespējām pārtraukt savus uzkrājošos apdrošināšanas līgumus. FKTK pašlaik gatavo normatīvos aktus, kuros plānots noteikt kārtību kādā klientiem sniedzama informācija par investīciju produktiem. PABA atbalsta stingrāka regulējuma ieviešanu informācijas sniegšanas jomā, un uzskata, ka pašlaik uzkrājošās apdrošināšanas nozarē, it īpaši tiešajos pārdošanas kanālos, potenciālie klienti bieži vien nesaņem adekvātu informāciju par uzkrājošās apdrošināšanas instrumentiem, kuri tiem tiek piedāvāti.

Būtiskākā informācija, kura pēc PABA uzskatiem ir noteikti jāsniedz klientiem uzkrājošajos apdrošināšanas veidos pirms lēmuma par līdzekļu ieguldīšanu un ilgtermiņa maksājumu saistību uzņemšanos ir:
– nodokļu informācija – nodokļi un nodokļu atlaides, tai skaitā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kurš jāmaksā apdrošināšanās perioda beigās;
– informācija par nodokļu sekām, veicot pirmstermiņa līguma pārtraukšanu;
– investīciju produktu rezultāta prognozes gan optimistiskā, gan pesimistiskā scenārijā;
– administratīvās izmaksas, tai skaitā līgumu noslēgšanas izmaksas;
– iespējas mainīt līguma nosacījumus tā darbības gaitā un ar to saistītās izmaksas, tai skaitā līguma izbeigšanas izmaksas;
– apdrošinātāja metodika, pēc kuras tiek aprēķināta peļņa un kā tā tiek sadalīta pa apdrošināšanas līgumiem, ja līgumi paredz līdzdalību peļņā.

Par sevišķi bīstamām patērētājiem PABA uzskata multilīmeņu shēmas uzkrājošās apdrošināšanas pārdošanai (plašākā sabiedrībā ir pazīstamas kā piramīdas). Tā ir sistēma, kur pārdevējs saņem komisijas atlīdzību par noslēgto līgumu un shēmas dalībnieku atlīdzības ir atkarīgas no tā, cik daudz līgumus noslēdz personas, kuras dalībnieki iesaista šajā sistēmā. Multilīmeņu mārketinga iezīme ir tā, ka šajā sistēmā pārdevēji bieži vien pārdod savu vietu marketinga sistēmā, īpaši nedomājot par gala produktu, ko saņem patērētājs. Tāpat multilīmeņu mārketinga viena no iezīmēm bieži ir tāda, ka lielākais daudzums sistēmā iesaistīto personu ar to nodarbojas piepelnīšanās līmenī papildus savam pamatdarbam. Tas nav nekas slikts, ja pārdod kosmētiku, apģērbu vai pat uztura bagātinātājus. Tomēr situācija ir daudz nopietnāka, ja šādā piepelnīšanās veidā tiek pārdoti nopietni finanšu produkti, kurus piedāvājot būtu klientam jāsniedz vispusīga un līdzsvarota informācija, un klients jāinformē par dažādām ieguldījumu riska pakāpēm un iespējamiem nākotnes scenārijiem, kā to paredz jaunākās FKTK vadlīnijas.

Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgū pastāv vismaz viena šāda multilīmeņu pārdošanas shēma, ar kuras palīdzību tiek izplatīti kādas Austrijas provinciālas dzīvības kompānijas produkti, un bieži tiek novēroti manipulētas informācijas pasniegšanas gadījumi klientiem.

PABA uzskata, ka lai aizsargātu patērētāju multilīmeņu pārdošanas shēmas nebūtu pieļaujamas pārdodot finanšu ieguldījumu produktus, it īpaši ilgtermiņa ieguldījuma produktus. Kā pirmais solis būtu obligāts pienākums sniegt patērētājam informāciju par produkta pārdošanas metodi. PABA uzskata, ka minimālais būtu normatīvajos aktos noteikt, ka izsakot piedāvājumu iegādāties kādu ieguldījumu produktu, iespējamais produkta patērētājs ir īpaši jāinformē, ja produkta pārdošana notiek izmantojot multilīmeņa mārketinga sistēmu.

Uzkrājošā apdrošināšana ir ļoti būtisks un sabiedrībai noderīgs ilgtermiņa uzkrāšanas un apdrošināšanas aizsardzības veids, un ir nepieņemami, kas tas tiek nopietni diskreditēts izmantojot multilīmeņu pārdošanas shēmas, it īpaši ņemot vērā, ka uzkrājošā apdrošināšana satur ļoti ilga termiņa saistības un ir saistīta ar pensiju sistēmu.

Tādēļ PABA pašlaik gatavo likumdošanas iniciatīvas, lai ierobežotu piramīdu shēmas uzkrājošajos apdrošināšanas veidos. Savukārt apdrošinājuma ņēmējiem, kuriem radušās šaubas par to vai viņi ir saņēmuši adekvātu informāciju par noslēgto apdrošināšanas līgumu un veikto ieguldījumu, ir ieteicams ar savu pretenziju griezties Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā, kura iespējams varēs palīdzēt atgūt šādi ieguldītos līdzekļus.

Dr. Agris Auce – PABA valdes priekšsēdētājs

92,72% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Šis paziņojums presei ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija.Ziņas izveidotas 467

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu